NET HOLDİNG A.Ş.


Kâr Dağıtım Politikası

Kara katılım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2021 yılı ve sonrasında, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmaları çerçevesinde, şirketimiz her yıl varsa dağıtılabilir karının TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içerisinde temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsemiştir. Var ise Şirket’in geçmiş yıl zararı kapatılıp, yasal yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra dağıtılabilir net karın dağıtımı, Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul toplantısında alınacak karara bağlı olarak, nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, şirketimizin tabi olduğu yasal hükümler, mali yapısının sağlıklı tutulması ve vergi politikaları gözönüne alınarak; pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyüme gereği belirlemiş olduğu hedefleri arasındaki hassas dengenin bozulmamasını teminen, nakit yada bedelsiz olarak pay sahiplerine dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebileceği gibi, birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayemizin %5’den az olması halinde, sözkonusu tutar dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilecektir.

Var ise yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılacaktır.