NET HOLDİNG A.Ş.


Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kanununun düzenlemiş olduğu esaslar doğrultusunda, sosyal sorumluluk anlayışı ile kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre ile ilgili konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir. Tüm bağış ve yardımlar şirket politikalarına uygun ve etik değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımda bulunma kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde bağış yapılabilir. Şirket içi komiteler ve departmanlar bağış ve yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu üyelerine öneri sunabilirler.

Her yıl Şirket Olağan Genel Kurulu’nda, o yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırına pay sahipleri karar vermektedir. Şirket, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları, ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Yapılacak bağış ve yardımların, kamuya açıklanması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.